เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมรัก ศรีประมัย
นักบริหารงานท้องถิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลตาพระยานายธรรมนอง พลประสิทธิ์
นางวิรวรรณ จรรยาดี
นายสุภัทรชัย  รัตนดิษฐ์ 
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานสาธารณสุข
อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางธันยชนก   ตึดสันโดษ
นางสาวลำนาด ทัดสงค์
นางสาวจรสนนท์  วงศ์วิเศษ
นักบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 
จ่าเอกต่อศักดิ์  ฐิติจรูณศักดิ์
นายพรภิรมย์  มั่นเรืองศรี
นายสุเมธ  แสนคำวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นิติกรชำนาญการ
 
นายสรภาส  มะลิซ้อน
นางณิชาภัทร  แกมอุดม
นางมลิวัลย์  พิมพ์สิงห์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
 นางสาวณิชญาลักษณ์ ทรัพย์อุดม
 นางสาวกัลษณา  โอมา
นางพิมธารา  ทองดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ครู
 


จ่าเอกณรงค์ฤทธิ์   แฉ่บาง
   
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย