วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จัดซื้อครุภัณฑืเครื่องสำรองไฟ (กองช่าง)
23  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายรูป (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ สำนักนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลตาพระยา โดยวิธีคัดเลือก
17  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาดันบ่อขยะ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ทะเบียน กข 4648 สะแก้ว (งานสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง