วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ศพด.เทศบาลตำบลตาพระยา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างรถลาก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจัดซื้ออาหารเสริมนมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาพระยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมฯ (โรงเรียนอนุบาลตาพระยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลงวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาพระยา ประจำเดือน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ชำรุดเสียหาย (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง