เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  เยี่ยมตลาดคลองถมตาพระยาวันอาทิตย์
   
  ทำการซ่อมท่อปะปาที่ชำรุด
   
  ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม่ที่บดบังการจราจร ณ หน้า...
   
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปลดป้ายที่กั...
   

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปลดป้ายที่กักกันตัว...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลตาพระยา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง