เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปลดป้ายที่กั...
   

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปลดป้ายที่กักกันตัว...

  เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบล​ตาพระยา ออกรับผู...
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบล​ตาพระยา ออกรับผู้ป่วย​ ...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลตาพระยาให้สะอาดหน้าอยู่ และทำการเปล...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำการเปลี่ยนถังขยะที่ชำร...
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำการเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุดเสียหาย

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลตาพระยา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020