เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน [ 30 มี.ค. 2564 ]49
2 แผนผังการให้บริการในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน ในการปฏิบัติงานตามภารกิจตามภารกิจหลัก ของเทศบาลตำบลตาพระยา [ 30 มี.ค. 2564 ]47
3 คู่มือประชาชน ตามพระราชบัณญัติอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 21 ก.ค. 2558 ]50
4 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]50
5 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ [ 21 ก.ค. 2558 ]51
6 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 21 ก.ค. 2558 ]49
7 การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]50
8 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล [ 21 ก.ค. 2558 ]50
9 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]50
10 ทะเบียนบ้านชั่วคราว กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2558 ]51
11 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 ทับ 1 [ 21 ก.ค. 2558 ]51
12 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ [ 21 ก.ค. 2558 ]51
13 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล [ 21 ก.ค. 2558 ]52
14 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง [ 21 ก.ค. 2558 ]50
15 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ [ 21 ก.ค. 2558 ]49
16 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]49
17 การแจ้งรื้อถอน หรือบ้านถูกทำลาย [ 21 ก.ค. 2558 ]50
18 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน [ 21 ก.ค. 2558 ]51
19 ตรวจคัดรับรองเอกวารทะเบียนราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]51
20 การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง [ 21 ก.ค. 2558 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7