เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารความพึงพอใจประจำปี 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]14
2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]67
3 การสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 30 ส.ค. 2562 ]70
4 บทสรุปสำหรับผู้บริหำร [ 30 ส.ค. 2562 ]64
5 สารบัญ [ 30 ส.ค. 2562 ]64
6 บทที่ 1 บทนำ [ 30 ส.ค. 2562 ]64
7 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [ 30 ส.ค. 2562 ]69
8 บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจัย [ 30 ส.ค. 2562 ]62
9 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล [ 30 ส.ค. 2562 ]64
10 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ [ 30 ส.ค. 2562 ]68
11 บรรณานุกรม [ 30 ส.ค. 2562 ]65
12 ภาคผนวก [ 30 ส.ค. 2562 ]66
13 บรรณานุกรม [ 30 ส.ค. 2562 ]65
14 คณะผู้วิจัย [ 30 ส.ค. 2562 ]64